Hoogstraten… dan is't goe!

Hoogstraten… then it's delicious!

Naast een premium look-and-feel heeft de punnet nog een troef: een QR-code die je kan scannen met de smartphone, of een traceringsnummer dat je kan invoeren in de website. Zo ontdek je het verhaal achter onze aardbeien en hun herkomst. Een uitstekende manier om een hechtere band op te bouwen tussen de teler en de eindklant. Je kan online een berichtje achterlaten om je waardering te tonen. De berichten worden doorgestuurd naar de teler – een welkom compliment voor hun harde werk.

Ontdek snel wie jouw teler is via onze telermodule!

Besides a premium look-and-feel, the box has another asset: a QR code you can scan with your smartphone, or a tracking number that you can enter in the website. This way, you discover the story behind the strawberries and their origins. An excellent way to build a closer bond between the grower and the end customer. You can leave a message online to show your appreciation. The messages are forwarded to the grower - a welcome compliment for their hard work.

Find out quickly who your grower is!

Hoogstraten Aardbeien zijn 365 dagen per jaar beschikbaar. We hebben door de evolutie momenteel 3 teeltwijzen: teelt in glasserres, folieserres & volle grond waardoor we aan productiespreiding kunnen doen en de teelttypes met hun passende variëteit elkaar afwisselen. We starten met belichte winterteelt in verwarmde serres, glasserres, plastic tunnels en open lucht... Maar smaak en kwaliteit blijven constant hoog.

Wist je dat je dit ook kan onderscheiden in de winkel. Iedere teeltwijze heeft een eigen doos. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stellingteelt, openluchtteelt en doordragers. 

Ook de kleur- en smaaknuances van onze aardbeien verschillen van ras tot ras. Maar altijd zijn ze glanzend rood, gaaf en sappig.

---

Hoogstraten Strawberries are available 365 days a year. Due to the evolution, we currently have 3 cultivation methods: cultivation in glasshouses, foil tunnels & open field, which allows us to diversify production and alternate the cultivation types with their appropriate variety. We start with lighted winter cultivation in heated greenhouses, glasshouses, plastic tunnels and open field, ... But flavour and quality remain consistently high.

Did you know that you can also differentiate this in the shop? Each growing method has its own box. A distinction is made between Tapletop, Openfield and Everbearers.

The colour and flavour nuances of our strawberries also differ from variety to variety. But they are always shiny red, flawless and juicy.

Na het oogsten van al het lekkers brengen de telers de aardbeien naar de coöperatie. Hier doen onze mensen een kwaliteitskeuring bij aankomst en nog eens voor de klokverkoop. Hoogstraten aardbeien worden dan ingedeeld in uniforme kwaliteitsblokken. Via de klok laten we vraag en aanbod spelen en worden de aardbeien simultaan aangeboden, samen met gelijkaardige producten van andere Vlaamse coöperaties.

---

After harvesting all the delicious strawberries, growers bring them to the cooperative. Here our people do a quality inspection on arrival and again before clock auction. Hoogstraten Strawberries are then classified into uniform quality blocks. We let supply and demand play out via the clock and the strawberries are offered via simultaneous clock auction, together with similar products from other Flemish cooperatives.

We zijn 90 jaar geleden gestart zodat telers hun kennis en expertise konden delen. In die tijd leende de grond zich perfect om in deze streek aardbeien te telen. We situeren ons op een steenworp van de grens, dus is het best logisch dat er ook Nederlandse telers zijn. Door de opkomst van andere teeltsystemen, naast productie in vollegrond, is de ligging minder belangrijk, maar wel de expertise en de kwaliteitseisen. Vooraleer de telers zich bij Coöperatie Hoogstraten kunnen aansluiten, moeten ze hieraan voldoen.

---

We started 90 years ago so that growers could share their knowledge and expertise. Back then, the soil lent itself perfectly to growing strawberries in this region. We are located a stone's throw from the border, so it is quite logical that there are also Dutch growers. With the emergence of other growing systems, besides open-field production, location is less important, but expertise and quality requirements are. Before growers can join Coöperatie Hoogstraten, they have to meet these.


Aardbeien werden decennialang verpakt in het alom bekende plastic “bakje”. Die gewoonte wilden wij doorbreken. We zochten naar een nieuwe verpakking die innovatief, onderscheidend en duurzaam is. Het resultaat: een kostenefficiënter verpakkingsconcept met een aanzienlijke arbeidsbesparing op de productiebedrijven. De punnet is volledig vrij van plastic en geprint met kwaliteitsvolle en voedselveilige inkt. Opvallen in het winkelrek doet de punnet met zijn aantrekkelijk design en premium look & feel zeker en vast!

---

For decades, strawberries were packed in the well-known plastic " box ". We wanted to break that habit. We were looking for a new packaging that was innovative, distinctive and sustainable. The result: a more cost-efficient packaging concept with significant labour savings on production sites. The punnet is completely plastic-free and printed with quality and food-safe ink. With its attractive design and premium look & feel, the punnet surely stands out on the shelves!


Onze aardbeitelers leveren dag in dag uit inspanningen om hun ecologische voetafdruk zo veel als mogelijk te verkleinen en dat doen ze vol overtuiging!  Elke aardbei is immers het resultaat van generaties aan geduldig vakmanschap, van duurzame partnerschappen, van onderzoek en innovatie.

Een mooi voorbeeld hiervan is de natuurlijke bestuiving via hommels en bijen. Zij helpen onze telers bij het bestuiven van plantjes zodat er uiteindelijk zalig zoete aardbeien ontstaan. Via de principes van geïntegreerde teelt (IPM) doen de telers er bovendien alles aan om zo biologisch mogelijk te produceren. Dat wil zeggen dat ze kiezen voor preventie, monitoring en observatie en enkel ingrijpen met gewasbeschermingsmiddelen waar en wanneer dat nodig is. Zo kiezen ze in eerste instantie voor natuurlijke bestrijders, bv. voor roofmijten die schadelijke insecten uitschakelen. 

Onze telers ondernemen met aandacht voor CO² reductie, natuurlijke hulpbronnen en efficiënt energiegebruik. Mooie voorbeelden hiervan zijn de UV-robot als duurzame en revolutionaire techniek tegen witziekte, zonnepanelen, de opvang van hemelwater, hergebruik drainwater en energieschermen in serres.

En natuurlijk hebben we ook onze duurzame aardbeienpunnet, dat je kan ontdekken in een volgend filmpje op deze website. 

Meer info hierover vindt u hier.

---

Day in and day out, our strawberry growers make efforts to reduce their ecological footprint as much as possible, and they do so with conviction!  After all, every strawberry is the result of generations of patient craftsmanship, of sustainable partnerships, of research and innovation.

A great example of this is natural pollination via bumblebees and bees. They help our growers to pollinate plants to produce blissfully sweet strawberries. Through the principles of integrated crop management (IPM), the growers also make every effort to produce as biologically as possible. That means they choose prevention, monitoring and observation and only intervene with plant protection products where and when necessary. Thus they choose natural pesticides in the first instance e.g. predatory mites that eliminate harmful insects.

Our growers operate with attention to CO² reduction, natural resources and energy efficiency. Good examples are the UV robot as a sustainable and revolutionary technique against white rot, solar panels, rainwater collection, drain water reuse and energy screens in greenhouses.

And of course we also have our sustainable strawberry box, which you can discover in a following video on this website.

For more information, click here.

Coöperatie Hoogstraten is zoveel meer dan enkel aardbeien. Onze coöperatie zorgt al 90 jaar voor vers vakmanschap op het bord. Een missie die meer dan ooit aanslaat. De combinatie van traditioneel vakmanschap, liefde voor het product en een hart voor de planeet resulteren in de smakelijkste verse groenten en fruit waarvan alleen al het uitzicht en het aroma je doen watertanden.

Hoogstraten telers zijn trendsetter in het jaarrond telen van de allerlekkerste tomaten met een zeer ruim en inspirerend assortiment en vanaf de lente zijn er ook paprika’s en komkommers beschikbaar. In de zomermaanden kan je eveneens genieten van heerlijke Hoogstraten bessen (blauwe bes, framboos, braambes en kiwibes) en kersen. Sinds vorig jaar zijn er zelfs rasechte Belgische mini-watermeloenen beschikbaar bij Hoogstraten, duurzaam geteeld en lekker lokaal.
Coöperatie Hoogstraten is so much more than just strawberries. Our cooperative has been putting fresh craftsmanship on the plate for 90 years. A mission that is catching on more than ever. The combination of traditional craftsmanship, love for the product and a heart for the planet results in the tastiest fresh fruit and vegetables whose appearance and aroma alone make your mouth water.

---

Hoogstraten growers are trendsetters in growing the tastiest tomatoes all year round with a very wide and inspiring range, and from spring onwards, peppers and cucumbers are also available. In the summer months, you can also enjoy delicious Hoogstraten berries (blueberry, raspberry, blackberry and kiwi berry) and cherries. Since last year, there are even genuine Belgian mini-watermelons available at Hoogstraten, sustainably grown and deliciously local.